Polityka Cookies

Plik ?cookie?

Jest niewielkim plikiem zawieraja?cym cia?g znako?w, kto?ry jest wysyłany do komputera uz?ytkownika podczas odwiedzania przez niego Sklepu. Gdy uz?ytkownik odwiedza Sklep ponownie, dzie?ki plikowi ?cookie? przegla?darka uz?ytkownika moz?e zostac? rozpoznana przez Sklep. W ustawieniach przegla?darki moz?na wybrac? opcje? odrzucania pliko?w ?cookie? lub sygnalizowania, z?e taki plik został przesłany. Uz?ytkownik Sklepu moz?e wyrazic? zgode? na korzystanie z pliko?w ?cookie?. Bez nich, niekto?re funkcje lub usługi Sklepi moga? jednak nie działac? poprawnie.

Gromadzenie danych

Dane gromadzone w dziennikach systemowych sa? wykorzystywane przez Sprzedawce? przez czas nieokres?lony wyła?cznie w celu administrowania Sklepem. Nie sa? one przekazywane na rzecz podmioto?w trzecich, z wyła?czeniem okolicznos?ci opisanych w niniejszym dokumencie.

W zwia?zku z korzystaniem ze Sklepu przez uz?ytkowniko?w, w sposo?b automatyczny moz?emy zbierac? i zapisywac? w dziennikach serwero?w szczego?ły techniczne dotycza?ce sposobu korzystania z usług, przesłane przez uz?ytkownika z?a?dania zwia?zane ze s?wiadczeniem usług droga? elektroniczna?, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Sklepu w zwia?zku z czynnos?ciami dokonywanymi przez uz?ytkownika, w szczego?lnos?ci informacje o rozpocze?ciu, zakon?czeniu oraz zakresie kaz?dorazowego korzystania z usługi s?wiadczonej droga? elektroniczna?. Moz?emy ro?wniez? zbierac? informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urza?dzeniu uz?ytkownika, korzystaja?c z mechanizmu pamie?ci przegla?darki.

W trakcie s?wiadczenia usług na rzecz uz?ytkowniko?w, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki ?cookie?. Doste?p do danych ?cookie? moz?e posiadac? ro?wniez? firma Google za pos?rednictwem narze?dzi Google Analytics oraz Google Adwords, w celu sporza?dzenia statystyk ruchu oraz skutecznos?ci kampanii promocyjnych realizowanych przez Sprzedawce? za pomoca? wyz?ej wymienionych narze?dzi.

Dane zgromadzone w Sklepie zgromadzone sa? na zewne?trznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umo?w zawartych przez Sprzedawce?. Sprzedawca dochowuje nalez?ytych s?rodko?w ostroz?nos?ci, celem zabezpieczenia danych osobowych uz?ytkowniko?w przed doste?pem oso?b nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem. Do przetwarzania danych uz?ytkowniko?w Sklepu uprawnieni sa? wyła?cznie sami uz?ytkownicy, Sprzedawca oraz wskazane w niniejszym dokumencie podmioty trzecie w celach statystycznych.

Inne

Sklep moz?e zawierac? odnos?niki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialnos?ci za obowia?zuja?ce na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatnos?ci. Zalecamy zapoznania sie? z polityka? prywatnos?ci tych stron po wejs?ciu na nie.

Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany polityki pliko?w ?cookies?.


Menu

Koszyk

Brak produktów

0,00 zł Razem

Zobacz koszyk