Polityka prywatności

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i pliko?w ?cookies? sklepu internetowego prowadzonego w domenie nanasport.pl (zwanym dalej Sklepem). "BAGAN" Polbag Daniel, ul. Sokołowice 102 Oles?nica 56-400 (zwany dalej Sprzedawca?) dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności użytkowników Sklepu.

Administrator

Administratorem danych zawartych w sklepie internetowym nanasport.pl jest "BAGAN" Polbag Daniel, ul. Sokołowice 102 Oles?nica 56- 400.

Dane osobowe

Użytkowniko?w korzystających z usług s?wiadczonych droga? elektroniczna? za pos?rednictwem Sklepu prosimy o dobrowolne podanie danych osobowych, obejmujących w szczego?lności imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu. Dane te mogą zostać zebrane, ro?wniez? jes?li jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, kto?rej dane dotycza?, jest jej strona? lub gdy jest to niezbe?dne do podje?cia działan? przed zawarciem umowy na z?a?danie osoby, kto?rej dane dotycza?. W/w dane zostaja? przez nas zebrane w celu s?wiadczenia usług na rzecz oso?b kto?rych dotycza?. Odbiorca? zebranych danych jest wyła?cznie Sprzedawca.

Moz?emy ro?wniez? zwracac? sie? do uz?ytkowniko?w korzystaja?cych z usług s?wiadczonych droga? elektroniczna? za pos?rednictwem Sklepu z pros?ba? o dobrowolne podanie danych osobowych, obejmuja?cych w szczego?lnos?ci imie?, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu w celach marketingowych. Cele te moga? obejmowac? w szczego?lnos?ci przesłanie przez Sprzedawce? informacji handlowych przy uz?yciu danych kontaktowych Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w tym zakresie moz?e byc? cofnie?ta w kaz?dej chwili.

Administrator danych dochowuje szczego?lnej i nalez?ytej starannos?ci w celu ochrony praw uz?ytkowniko?w, kto?rych dane podlegaja? przetwarzaniu, a w szczego?lnos?ci zapewnia, aby dane te były:

  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celo?w,
  • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celo?w, w jakich są przetwarzane,
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje? oso?b, kto?rych dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osia?gnie?cia celu przetwarzania

Użytkownikom przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, kto?re ich dotyczą, zawartych w zbiorach danych Sprzedawcy. Jest to zwłaszcza prawo do dostępu do tres?ci swoich danych oraz ich poprawiania, a także z?a?dania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunie?cia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla kto?rego zostały zebrane.

Dzienniki systemowe

To wewne?trzne dzienniki zdarzen? serwera Sklepu, automatycznie zapisuja?ce z?a?dania stron wysyłane, gdy uz?ytkownicy odwiedzaja? jego witryny. Dzienniki systemowe zawieraja? z?a?danie strony wysłane przez uz?ytkownika, adres IP, typ przegla?darki, je?zyk przegla?darki, date? i godzine? z?a?dania oraz co najmniej jeden plik ?cookie?, kto?ry moz?e jednoznacznie identyfikowac? przegla?darke? uz?ytkownika.

Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany polityki prywatnos?ci.


Menu

Koszyk

Brak produktów

0,00 zł Razem

Zobacz koszyk